חיפוש פעילויות והרשמה


נהלי הרשמה למעונות יום תשע"ד

מעונות יום | תשע"ד 2014-2013

 

הורים יקרים שלום רב,

 

אנו שמחים שבחרתם במעון היום של חברת my   עבור ילדכם.

ההרשמה למעון לשנה"ל תשע"ד, 2013-2014 תתקיים בהתאם להנחיות משרד הכלכלה
בין התאריכים -   1.5.2013 ועד  21.5.2013.

 

*  זכאים להרשם למעון ילדים בגילאי 3 חודשים עד שנתיים ו-9 חודשים בספטמבר 2013.

 

     כל הורה ימלא את דף הרישום המצורף על כל פרטיו וסעיפיו ויצרף  את כל הטפסים הקבילים
     למתן זכאות לרישום ילדו למעון.


     חברת my לא תדון בבקשה לרישום למעון שלא הושלמו בה כל הפרטים הנדרשים ולא צורפו

      אליה כל האישורים עד למועד תום הרישום – 21.5.2013.

     במקרה שבו הביקוש לכיתת המעון יעלה על  היצע המקומות באותה כיתה, תקבע וועדת קבלה,

      בפיקוח משרד הכלכלה, את קבלת או אי קבלת הילד למעון לשנת הלימודים תשע"ד.

 

    
     סדרי העדיפויות לקבלה למעון נמצאים בלוח המודעות במעון ובאתר האינטרנט של
     משרד הכלכלה שכתובתו
yom-meonot www.economy.gov.il/

     כמו כן ניתן ליצור קשר עם משרד הכלכלה  בטלפון- 2969* במקרים בהם לא ניתן
     לחייג מספר כוכבית -  12222969

 

     מנהלת המעון תיידע טלפונית את ההורים על החלטת וועדת הקבלה בסיום הדיונים בנושא,
      כחודש לאחר תום מועד תקופת הרישום.

 

      *   הגשת הבקשה והמסמכים המצורפים אליה, אין בה כדי להוות אישור על קבלת הילד למעון,

          ואינה מקנה להורים או למי מטעמם זכות לדרוש קבלתו של הילד למעון.

 

      הורה רשאי לערער על החלטת וועדת הקבלה תוך  5  ימי עבודה מיום קבלת ההודעה
      הטלפונית ממנהלת המעון . ( לפרטים נוספים יש לפנות למנהלת המעון).

 

טפסים נדרשים לצורך ביצוע הרשמה למעון

 

על מנת שנוכל לדון בבקשות להרשמה למעון, על כל הורה לצרף לטופס הרישום את המסמכים הבאים :

 

1. צילום תעודת זהות - של האם( במקרה של אב המהווה הורה יחיד ואשר הילדים נמצאים
     בחזקתו-יצורף צילום תעודת זהות של האב), כולל הספח בו מופיעים פרטי בן הזוג
      ופרטי הילדים.

 

2.  הורים שכירים - שלושה תלושי שכר (עבור חודשים מלאים ורצופים) של שני בני הזוג בין
      החודשים נובמבר 2012 – אפריל 2013. החישוב יתבצע עפ"י ממוצע ההכנסה ושעות העבודה
      עבור שלושה חודשים.

      *תלושי שכר שאינם ממוכנים-יש להקפיד על האמור להלן : על גבי תלושי השכר תוטבע
        חתימה וחותמת המעסיק. על כל הורה לצרף טופס אישור מעסיק שכירים . 

    

3.  הורה עצמאי - הורה עצמאי יצרף שומה מודפסת ממס הכנסה בנוסף יצרף תצהיר הורה עצמאי.

 

4. הורה יחיד – יצרף מסמך גירושין-ספח ת.ז., במקרה של פירוד ללא גירושין-  פס"ד מזונות.
     בנוסף ימלא תצהיר הורה יחיד.

 

5. הורה לומד - יצרף תצהיר הורה לומד בצירוף המסמכים הנדרשים בטופס. בשלב הרישום ניתן
     לצרף אישור הרשמה וקבלה על תשלום ובהמשך אישור לימודים מטעם המוסד בו הוא לומד.

  
        *  קיימים טפסים נוספים לצורך הגשת הבקשה במקרים הבאים:
           עבודה במשק בית, שנת שבתון, חופשת לידה, נכות/אבטלה/הבטחת הכנסה, בן זוג פנסיונר,
           לימודים, עולה חדש/תושב חוזר, הורה משלם מזונות, אב חייל בשירות סדיר וכו'.

 

על כל הורה חלה החובה לבדוק אלו טפסים נוספים עליו לצרף בהתאם למצבו האישי .

 

הנחיות נוספות ניתן לראות באתר האינטרנט של משרד הכלכלה  שכתובתו
yom-meonot www.economy.gov.il/

 

בברכת שנת לימודים טובה, רגועה, פוריה ומוצלחת

 

צוות המחלקה לגיל הרך | טלפון - 03-7353535 שלוחות 307, 302 |  www.my-or.org.il

 

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים